Zasady i informacje związane z zakupami

Regulamin

§ 1
Informacje wstępne, przedmiot Umowy dane kontaktowe Sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu szkoleń poprzez stronę internetową www.europeanstcwcenter.com. Na mocy zawartej umowy Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia. Poprzez dostęp do Szkolenia rozumie się przystąpienie do szkolenia.
2. Oferta sprzedaży szkoleń kierowana jest do osób powyżej 16 roku życia.

§ 2
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Organizator Szkolenia – European STCW Center (organ prowadzący: Tactical Risk Group) Piotr Makała ul. 10 Lutego 39 Gdynia 81-364 Nip: 697 134 67 09, office@europeanstcwcenter.com
3. Kupujący – osoba fizyczna lub przedsiębiorca
4. Uczestnik Szkolenia – osoba uczestnicząca w szkoleniu, np. Kupujący lub pracownik Kupującego.
5. Dane – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
6. Szkolenie – jedno ze szkoleń, do których zakup dostępu oferowany jest na stronie internetowej.
8. Strona Internetowa – strona internetowa www.europeanstcwcenter.com
9. Umowa – zakup dostępu do Szkolenia.
10. Strona – tu: strona Umowy, czyli Organizator Szkolenia i Kupujący.

§ 3
Organizacja Szkoleń

1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.
2. Informacje o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej www.europeanstcwcenter.com oraz działań marketingowo – promocyjnych.
3. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w terminie i miejscu podanym w kalendarzu szkoleń lub w terminie uzgodnionym z osobą/instytucją zamawiającą szkolenie w innym terminie niż jest w kalendarzu szkoleń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany terminu kursu, w przypadku nie uzbierania wymaganej liczby osób na szkolenie.
5. Uczestnicy po szkoleniu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Urząd Morski, w

§ 4
Zamówienie i zakup szkolenia

1.Wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do terminowego opłacenia swojego szkolenia.
2. Umowa zawierana jest między Kupującym a Organizatorem Szkolenia.
3. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi:
a) wypełnić formularz rejestracyjny na Stronie Internetowej.
b) opłacić Szkolenie.
4. Wszystkie ceny Szkoleń podane na Stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
5. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi Szkolenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
6. Płatności można dokonać za pomocą przelewu na wskazany numer konta organizatora szkolenia, gotówką w siedzibie Centrum lub przez platformę PayU
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma w ciągu 24 godzin potwierdzenie zamówienia (moment zawarcia Umowy) droga mailową na wskazany przez siebie adres e-mail z informacją o wyborze Szkolenia.
8. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Organizatora Szkolenia potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty.
9. Przez realizację zamówienia rozumie się włączenie dostępu do wykupionego Szkolenia dla określonego uczestnika.
10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.


§ 5
Reklamacje

1. Reklamacje związane z niewykonaniem Umowy przez Organizatora Szkolenia należy zgłaszać, na adres e-mail: office@europeanstcwcenter.com
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Kupującego;
b) określenie przedmiotu reklamacji;
c) tytuł Szkolenia i data Szkolenia
d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
e) datę zawarcia Umowy;
f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Organizator Szkolenia, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Kupującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

§ 6
Dane osobowe

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez European STCW Center (organ prowadzący: Tactical Risk Group) są określone w informacji o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych na Stronie Internetowej, który to dokument stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 7
Ochrona prawno-autorska

Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Kupującym przez Organizatora Szkoleń są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora Szkoleń. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie szkoleń.

§ 8
Odpowiedzialność

1. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenia.
2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub inne osoby.
3. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
4. Niezależnie od powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo polskie, Organizator Szkolenia w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Kupujących oraz innych osób, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Szkolenia, nawet jeśli Organizator Szkolenia został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia.


§ 9
Rozwiązanie Umowy

Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, w którym szkolenie zostało zakończone.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Kupującego obowiązuje przy wykonywaniu Umowy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Organizatora Szkolenia.
3. Szkolenia prezentowane na Stronie Internetowej www.europeanstcwcenter.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 08.01.2020 r.
8. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.